EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2023

001 Hotărârea nr. 1/2023 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
002 Hotărârea nr. 2/2023 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022  
003 Hotărârea nr. 3/2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
004 Hotărârea nr. 4/2023 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
005 Hotărârea nr. 5/2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
006 Hotărârea nr. 6/2023 privind mandatarea reprezentantului UAT Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din februarie 2023  
007 Hotărârea nr. 7/2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022  
008 Hotărârea nr. 8/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Investiții în extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, județul Harghita(faza SF-mixt)  Abrogă HCL 53/2021
009 Hotărârea nr. 9/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizarea, extindere și dotare Casa de Cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita” (faza PT)  
010 Hotărârea nr. 10/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ(faza SF)  Abrogă HCL 86/2022
011 Hotărârea nr. 11/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local și demararea procedurilor legale în vederea atestării la nivel de UAT Oraș Vlăhița ca stațiune turistică de interes local al orașului Vlăhița  
012 Hotărârea nr. 12/2023 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
013 Hotărârea nr. 13/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 419/96/2022 - recurs  
014 Hotărârea nr. 14/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
015 Hotărârea nr. 15/2023 privind înaintarea unei cereri către Comuna Căpîlniţa referitor la trecerea unor terenuri din proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, situate în Băile Homorod, localitatea componentă al Orașului Vlăhița  
016 Hotărârea nr. 16/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrării pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, județul Harghita” finanțat  din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea  Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița  
017 Hotărârea nr. 17/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
018 Hotărârea nr. 18/2023 privind punerea la dispoziția proiectului  “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”  a terenurilor respectiv  asocierea cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției  
019 Hotărârea nr. 19/2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Orașul Vlahița a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților  
020 Hotărârea nr. 20/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” aprobat pentru finanțare  cu nr. C0430A00F012172100082 din data de  08.06.2022,  încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
022 Hotărârea nr. 22/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
023 Hotărârea nr. 23/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
024 Hotărârea nr. 24/2023 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023  
025 Hotărârea nr. 25/2023 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
026 Hotărârea nr. 26/2023 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
027 Hotărârea nr. 27/2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor destinate închirierii, construite în Orașul Vlăhița, județul Harghita prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
028 Hotărârea nr. 28/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond privind Dosarul nr. 34/268/2023  
029 Hotărârea nr. 29/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, oraș Vlăhița, județul Harghita”(faza PT)  
030 Hotărârea nr. 30/2023 privind  majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Modernizarea Secției de Boli Interne Vlăhița prin implementare Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor în Centrul de Sănătate Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, jud. Harghita”  
031 Hotărârea nr. 31/2023 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției
„Reabilitare clădire multifuncțională str. Republicii nr. 13.”
 
032 Hotărârea nr. 32/2023 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
033 Hotărârea nr. 33/2023 pentru aprobarea Protocolul privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Oraș Vlăhița, județul Harghita, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963  
034 Hotărârea nr. 34/2023 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2023  
035 Hotărârea nr. 35/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
036 Hotărârea nr. 36/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
037 Hotărârea nr. 37/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
038 Hotărârea nr. 38/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
039 Hotărârea nr. 39/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 11/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local și demararea procedurilor legale în vederea atestării la nivel de UAT Oraș Vlăhița ca stațiune turistică de interes local al orașului Vlăhița  
040 Hotărârea nr. 40/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  
041 Hotărârea nr. 41/2023 privind aprobarea proiectului "Harghita biblio digital Hub (HbdH)”, și a cheltuielilor legate de proiect  
042 Hotărârea nr. 42/2023 privind aprobarea depunerii de către orașul Vlăhița a proiectului de finanțare „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Vlăhița” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta PNRR C15 - Investiția 9, 11, 13 respectiv 14  
043 Hotărârea nr. 43/2023 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL  
044 Hotărârea nr. 44/2023 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
045 Hotărârea nr. 45/2023 Referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
046 Hotărârea nr. 46/2023 privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Vlăhița”, și a cheltuielilor legate de proiect  
047 Hotărârea nr. 47/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Asigurarea unui mediu de viață confortabil în orașul Vlăhița prin creșterea siguranței (traficului și spații publice), a curățeniei generale și atractivității” prin realizarea unui sistem de camere de monitorizare și supraveghere, amplasarea băncilor inteligente și a iluminării inteligente a trecerilor de pietoni  în cadrul investiției „Extindere Sistem de supraveghere”  
048 Hotărârea nr. 48/2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
049 Hotărârea nr. 49/2023 privind  schimbarea destinației a unei spații aparținând domeniului public al orașului Vlăhița  
050 Hotărârea nr. 50/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” aprobat pentru finanțare  cu nr. C0430A00F012172100082 din data de  08.06.2022,  încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Vlăhița  
051 Hotărârea nr. 51/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
052 Hotărârea nr. 52/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
053 Hotărârea nr. 53/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Dosarul nr. 135/268/2019*  
054 Hotărârea nr. 54/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru clarificarea situației imobilului obiect al contractului de concesiune nr. 2115/23.12.1999  
055 Hotărârea nr. 55/2023 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița în proiectul ”EDUCAŢIA ŞI CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI” în calitate de PARTENER cu Asociația Szentegyhazi Kozbirtokossag  
056 Hotărârea nr. 56/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, str. Mihai Eminescu, nr. 2, orașul Vlăhița, județul Harghita  
057 Hotărârea nr. 57/2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, str. Mihai Eminescu, nr. 2, orașul Vlăhița, județul Harghita”  Abrogă HCL nr. 136/2021
058 Hotărârea nr. 58/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, oraşul Vlăhiţa, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ”  Abrogă HCL nr. 119/2022
059 Hotărârea nr. 59/2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg