Orașul Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

            1 post – Îngrijitor în Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa pe perioadă nedeterminată, cu durată de muncă normală 8/40.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            a) formular de înscriere la concurs;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

            c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

            d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

            e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

            f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

            g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            h) curriculum vitae, model comun european.

 

            Condiții generale de participare la concurs:

            a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

            f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

            g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

            h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

            Condiții specifice de participare la concurs:

            1) Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,

            2) Vechime: nu se solicită.

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor calificat I, în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

            1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea VI, Titlul III, art. 538 – 562;

            2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea și securitatea muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

  3. Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XI, Cap.II - Executarea contractului individual de muncă art. 37-40, Titlul XI, Cap.II - Răspunderea disciplinară art. 247-252.

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            a) selecția dosarelor de înscriere;

            b) proba scrisă;

            c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița str Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, în data de 11.03.2024, ora 10,00, proba scrisă, data interviului se va comunica împreună cu rezultatele probei scrise. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul şi pe pagina de internet al Orașului Vlăhița, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 07.03.2024, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20.

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, adresa de mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la compartimentul resurse umane, persoana de contact Márton Ferenc, inspector resurse umane.și la nr. de telefon: 0266-246634.

           

 

 Primarul Orașului Vlăhița,

 Lőrincz Csaba

 

Selectare dosar.

Borderou de notare, proba scrisa.

Anunt interviu.

Anunt final.

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg