EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2024

001 Hotărârea nr. 1/2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
002 Hotărârea nr. 2/2024 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
003 Hotărârea nr. 3/2024 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
004 Hotărârea nr. 4/2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
005 Hotărârea nr. 5/2024 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune  
006 Hotărârea nr. 6/2024 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
007 Hotărârea nr. 7/2024 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 2024  
008 Hotărârea nr. 8/2024 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Demolare coș de fum la liceul tehnologic "Gábor Áron" corp C9 în orașul Vlăhița, județul Harghita”  
009 Hotărârea nr. 9/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
010 Hotărârea nr. 10/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
011 Hotărârea nr. 11/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în apel privind Dosarul nr. 34/268/2023  
012 Hotărârea nr. 12/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Dosarul nr. 135/268/2019**  
013 Hotărârea nr. 13/2024 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023  
014 Hotărârea nr. 14/2024 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2024  
015 Hotărârea nr. 15/2024 privind aprobarea cererii de finanțare și a indicatorii tehnico-economici privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, în cadrul Programului multianual 2024-2027  
016 Hotărârea nr. 16/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corectați ai obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din str. Republicii nr. 15, din oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
017 Hotărârea nr. 17/2024 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
018 Hotărârea nr. 18/2024 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2024, construite în Oraşul Vlăhiţa  
019 Hotărârea nr. 19/2024 privind aprobarea parametrilor tehnici a terenului proprietate publică al Orașului Vlăhița, având categoria de folosință fâneață, în vederea intabulării, situat în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
020 Hotărârea nr. 20/2024 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
022 Hotărârea nr. 22/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
023 Hotărârea nr. 23/2024 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
024 Hotărârea nr. 24/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către CLUBUL SPORTIV METALUL VLĂHIȚA pentru anul 2024  
025 Hotărârea nr. 25/2024 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2024  
026 Hotărârea nr. 26/2024 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
027 Hotărârea nr. 27/2024 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
028 Hotărârea nr. 28/2024 privind aprobarea procedurii acordării unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Vlăhița pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România  
029 Hotărârea nr. 29/2024 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Cota de dezvoltare la activitatea de apă și canalizare al Orașului Vlăhița pentru anul 2024  
030 Hotărârea nr. 30/2024 referitor la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Construire zid de sprijin cu gard și montare tribună fără utilități în cadrul investiției „Construire teren de fotbal”  
031 Hotărârea nr. 31/2024 privind închirierea unui spaţiu situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24/A, cu destinația de cabinete medicale  
032 Hotărârea nr. 32/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ FUNDAȚIA FILARMONICA DE COPII , pentru anul 2024  
033 Hotărârea nr. 33/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA GOLD BAND EGYESÜLET pentru anul 2024  
034 Hotărârea nr. 34/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA MUZICIENILOR AMATORI DIN VLĂHIȚA, pentru anul 2024  
035 Hotărârea nr. 35/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren,  precum și taxa pentru mijloace de transport datorat de către FUNDAȚIA SZENT GELLÉRT ALAPÍTVÁNY, VLĂHIȚA pentru anul 2024  
036 Hotărârea nr. 36/2024 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL  
037 Hotărârea nr. 37/2024 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
038 Hotărârea nr. 38/2024 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2024  
039 Hotărârea nr. 39/2024 privind modificarea prin corectare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 140/2023 privind  rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2023  
040 Hotărârea nr. 40/2024 privind modificarea prin corectare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 132/2023 privind  aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2023  
041 Hotărârea nr. 41/2024 privind includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Vlăhița a unor mijloacelor fixe în urma unor lucrărilor executate pentru extinderea rețelei de apă și canalizare  
042 Hotărârea nr. 42/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe mijloc de transport datorat de către MARTON GABOR pentru anul 2024.  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

Véletlenszerű Kép

site_015.jpg