PRIVIND REZULTATELE FINALE OBȚINUTE LA CONCURSUL/EXAMENUL DE RECRUTARE

susținută azi 22.09.2021 la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final

Rezultat

1.

Simó Erzsébet

149,83

ADMIS

2.

Lázár Ibolya

146,99

RESPINS

 

Rezultatele finale au fost afișate azi 22.09.2021, ora 13,40

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul Primăriei Orașului Vlăhița

 

 

Secretar,

Comisie de Concurs/examen

 

PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA INTERVIU

susținută azi 22.09.2021 la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final proba interviu

Rezultat

1.

Lázár Ibolya

90,66

ADMIS

2.

Simó Erzsébet

98,33

ADMIS

 

Rezultatele au fost afișate azi 22.09.2021, ora 13,30

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul Primăriei Orașului Vlăhița

 

 

Secretar,

Comisie de Concurs/examen

Începând cu data de 15 septembrie 2021 se va demara distribuirea pachetelor cu produse de igienă și produse alimentare din cadrul  Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

       Pachetele vor fi distribuite în magazia din strada Gabor Aron nr. 6A zilnic între orele 10-14 cu respectarea măsurilor de prevenție împotriva COVID-19.

       Beneficiarii de ajutor social și de alocația de susținerea familiei vor ridica ajutoarele în baza cărții de identitate începând cu data de 15 septembrie 2021.

       Beneficiarii încadrați în gradele grav și accentuat de handicap vor ridica ajutoarele începând cu data de 21 septembrie 2021 în baza cărții de identitate și al copiei xerox al certificatului de încadrare în grad de handicap valabil.

 

Primarul Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

Încheiat astăzi 14.09.2021 ca urmare a selecției dosarelor candidaților înscriși pentru participarea la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant Referent I în compartimentul sportiv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

Comisia de concurs/examen numită prin Dispoziția Primarului Orașului Vlăhița nr. 209 din 26 august 2021 privind organizarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant pe perioadă nedeterminată, corespunzător funcțiilor contractuale, a constatat următoarele:

  1. a) la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I s-au înscris un număr total de 8 candidat.
  2. b) rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

Observații

1.

Balog Annamária

ADMIS

 

2.

Konrád Teréz

ADMIS

 

3.

Lázár Ibolya

ADMIS

 

4.

Lőrincz Mária

ADMIS

 

5.

Mihály Erzsébet

ADMIS

 

6.

Simó Erzsébet

ADMIS

 

7.

Szabó Ildikó

ADMIS

 

8.

Tordai Éva

ADMIS

 

Termenul de contestație este de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Comisia de Concurs/examen

Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post – Îngrijitor I - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

            Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița str Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, în data de 20.09.2021, ora 10,00, proba scrisă, 22.09.2021 ora 10,00 interviul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 09.09.2021, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3. din H.G. 286/2011.

            Condiții specifice de participare la concurs:

            Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

            Vechime: 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

            - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            - copie diplomă de bacalaureat;

            - carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

            - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

            - curriculum vitae;

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.

           

Primarul Orașului Vlăhița,

LŐRINCZ Csaba

Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, organizează licitație publică deschisă, în vederea închirierii unui spațiu, aparținând domeniului public al orașului Vlăhița:

1.      spaţiu de 23,95 mp situat în orașul Vlăhița str. Sportivilor nr. 14, cu destinația de activități sportive-administrative.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 20.08.2021 ora 12,00, la sediul temporar al Consiliului Local al Orașului Vlăhița din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul temporar al Primăriei Orașului Vlăhița, din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224, Compartimentul de informare și relații cu publicul, între orele 8-14. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon.

 

            Vlăhița, la 30. 07. 2021

 

                                     Primar

                            al Orașului Vlăhița                                                       

                            LŐRINCZ Csaba

A Harvíz Rt tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy  hétfőn, július  19-én    09,00 – 13,00  óra között,  munkálatok   miatt szünetel a hidegvíz szolgáltatás az  Ifjúság, Mihail Kogălniceanu, Berényi Margit , Mihai Eminescu, József Attila, Hársfa, Öntők, Strand,  Új utcákban .

A vízellátás újraindításakor a víz zavarossága átmenetileg megemelkedhet.
Továbbá értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy hibabejelentést, reklamációt a nap 24 órájában a 0758-770040-es számon fogadunk,további információ a honlapon található.
Köszönjük a megértésüket!

Véletlenszerű Kép

site_016.jpg