EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2013

Nr. crt.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa aprobată şi dată adoptăriiObservaţii
1.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 24 ianuarie 2013 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă 
2.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 24 ianuarie 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 
3.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 28 februarie 2013 privind reducerea impozitului pe clădiri și al impozitului pe teren plătibil pentru anul 2013 de voluntarii din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență 
4.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 
5.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 28 februarie 2013 privind includerea unui teren în domeniul public al Orașului Vlăhița, precum și modificarea  parțială a anexei la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 cu privire la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Vlăhița 
6.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 28 februarie 2013 cu privire la completarea art. 29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Vlăhiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9/2009 privind modificarea Hotărârii nr.71/2005 al Consiliului Local Vlăhiţa privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Vlăhiţa 
7.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 28 februarie 2013 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat în Orașul Vlăhița 
8.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 22 martie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică – Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita, având ca beneficiar pe Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita, potrivit proiectului nr. 295/2012, elaborat de S.c. Modul S.r.l., Miercurea Ciuc 
9.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 22 martie 2013 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 75 din 7 decembrie 2012 și aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita” 
10.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 8 aprilie 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
11.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012Modificat prin HCL nr.31/2013 și HCL nr. 67/2013
12.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016 
13.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2013 
14.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 30 aprilie 2013 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a terenului destinat realizării Centrului de colectare selectivă 
15.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 30 aprilie 2013 privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Harghita” a unui teren pentru construcția noilor investiții aferente acestuia 
16.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 30 aprilie 2013 privind constituirea unei Comisii speciale de analiză şi verificare pentru analizarea celor arătate în cuprinsul Cererii formulate de S.c. ANGYOS şi Asociaţii S.r.l., şi de S.c. Angyos S.r.l., în data de 17 aprilie 2013, înregistrată la Registratura Primarului Oraşului Vlăhiţa sub nr. 1621 în data de 18 aprilie 2013 
17.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 16 mai 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Camping Turistic, Servicii Turistice și de Agrement Vlăhița” elaborat de S.c. Arhitectura S.r.l., Miercurea Ciuc 
18.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 16 mai 2013 privind aprobarea Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale 
19.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 16 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local 
20.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 16 mai 2013 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică „Furnizare rumeguș la centrala termică pe bază de rumeguș – Orașul Vlăhița, județul Harghita” 
21.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 24 mai 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ștrand termal Vlăhița” elaborat de S.c. Kontur S.r.l., Miercurea Ciuc 
22.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 24 mai 2013 privind aprobarea organizării programului cultural „Fesivalul Narciselor” în anul 2013 şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program 
23.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 24 mai 2013 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012 
24.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 24 mai 2013 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2013 
25.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 31 mai 2013 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71/2012 privind transferul unui bun din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa în domeniul public al acestuia 
26.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 31 mai 2013privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software in judetul Harghita” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect 
27.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 12 iunie 2013 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente 
28.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 12 iunie 2013 privind aprobarea Programului aferent evenimentului cultural denumit „Zilele Orașului Vlăhița” și a cheltuielilor necesare pentru organizarea acestuia 
29.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 12 iunie 2013 privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Oraşul Vlăhiţa şi Asociaţia Pompierilor Voluntari „Flacăra- Lang” în vederea organizării programului cultural denumit „Zilele Orașului Vlăhița” în perioada 14 – 16 iunie 2013 
30.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 17 iulie 2013 privind alegerea președintelui de ședință 
31.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 31 din 17 iulie 2013 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 11/2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012Modifică HCL nr. 11/2013
32.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 17 iulie 2013 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2013Modifică HCL nr. 12/2013
33.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 17 iulie 2013 privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2013 
34.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 17 iulie 2013 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8/2006 privind participarea Orașului Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, la Programul SAPARD, Măsura 3.5. „Silvicultură”Modifică şi completează HCL nr. 8/2006
35.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 17 iulie 2013 cu privire la modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50/2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
36.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36 din 17 iulie 2013 privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”, la care Oraşul Vlăhiţa are calitatea de membru asociat 
37.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 37 din 17 iulie 2013 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Vlăhiţa până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2015 
38.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 38 din 17 iulie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Tehnologic Gabor Aron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai 2013 
39.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 39 din 17 iulie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii Gimnaziale Mártonffi János, Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile aprilie, mai, iunie 2013 
40.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 17 iulie 2013 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita 
41.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 41 din 17 iulie 2013 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita 
42.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42 din 17 iulie 2013 privind recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani și actualizarea chiriei în cazul titularilor de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani 
43.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 43 din 7 august 2013 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2013 
44.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 44 din 7 august 2013 pentru aprobarea atribuirii contractului  de  achiziţie publică „Furnizare rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
45.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 45 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare covor asfaltic pe str. Harghita” şi a documentaţiei tehnico economice aferente 
46.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 46 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare covor asfaltic pe str. Turiştilor” şi a documentaţiei tehnico economice aferente 
47.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 47 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare covor asfaltic pe Drum forestier” şi a documentaţiei tehnico economice aferente 
48.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Împietruire drumuri: Strada Harghitei, Turiştilor, Drum forestier – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
49.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 49 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare teren handbal” şi a documentaţiei tehnico economice aferente 
50.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 29 august 2013 privind privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor de selecţie pentru funcţia de administrator public 
51.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 51 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea luării unor măsuri referitoare la execuția Contractului de achiziții publice de lucrări nr. 3410/2007, încheiat între Orașul Vlăhița, în calitate de achizitor, pe de o parte și S.c. Sigapress S.r.l., în calitate de executant, pe de altă parte 
52.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 31 octombrie 2013 privind alegerea președintelui de ședință 
53.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 53 din 31 octombrie 2013 privind aderarea la Asociația Națională a Stațiunilor Turistice din România în vederea dezvoltării și promovării turismului local 
54.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 54 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea extinderii rețelei electrice 
55.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru atribuirea prin achiziție directă a Contractului de reparații drumuri agricole în Orașul Vlăhița, județul HarghitaFormulat obiecții de Secretar și procedură prealabilă de către Prefect nr. 15096/SL/031213 (nr. 4813/061213)
56.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 56 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiţii: „Amenajare circulaţie pietonală la intersecţia Strada Republicii cu Strada de 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
57.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 57 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea acceptării donației primite din partea localităților înfrățite 
58.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 58 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – Orașul Vlăhița, județul HarghitaFormulat obiecții de Secretar și procedură prealabilă de către Prefect nr. 15093/SL/031213 (nr. 4812/061213)
59.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Tehnologic „Gábor Áron” din Oraşul Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile iunie, septembrie, octombrie 2013 
60.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale „Mártonffi János” din Oraşul Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile iunie, septembrie, octombrie 2013 
61.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III al anului 2013 
62.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 28 noiembrie 2013 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete 
63.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Reparaţie la instalaţie electrică la Casa de cultură Gabor Aron, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
64.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 28 noiembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”Modifică HCL nr. 73/2010
65.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea constituirii dreptului de servitute asupra unor suprafețe de terenuri care aparțin domeniului public al Orașului Vlăhița pentru executarea unor lucrări aferente Proiectului de investiţie „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, necesare întreținerii și exploatării sistemului de alimentare cu apă 
66.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea modificării Contractului de comodat nr. 1393/2005 încheiat între Oraşul Vlăhiţa, pe de o parte şi Carita Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, pe de altă parte 
67.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 3 decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11/2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012Modifică HCL nr. 11/2013
68.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 3 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2013 
69.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 18 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2013 
70.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale „Mártonffi János” din Oraşul Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie și decembrie 2013 
71.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 18 decembrie 2013 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55/2013 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru atribuirea prin achiziție directă a Contractului de reparații drumuri agricole în Orașul Vlăhița, județul Harghita 
72.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 18 decembrie 2013 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 58/2013 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – Orașul Vlăhița, județul Harghita 
73.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 18 decembrie 2013 privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii şi acordarea unei facilităţi unui medic specialist 
74.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic, din cadrul Liceului tehnologic „Gábor Áron”, din Vlăhița care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2013 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Compartimentul juridic, administraţie publică,

Referent, TANKÓ Ibolya

A 2013-as határozatok bővebb ismertetőjét itt .zip-be csomagolva letölthetik, olvashatják.