EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2014

Nr. crt.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa aprobată şi dată adoptării
1.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 31 ianuarie 2014 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
2.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 31 ianuarie 2014 privind acoperirea definitivă a deficitului de dezvoltare aferent anului bugetar 2013 prin utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2012
3.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013
4.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017
5.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5 din 31 ianuarie 2014 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
6.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 6 din 20 februarie 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
7.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 7 din 20 februarie 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, cu modificările şi completările ulterioare
8.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8 din 20 februarie 2014 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)
9.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9 din 10 martie 2014 privind aprobarea modificării „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului VlăhiţaModifică HCL nr. 25/2001
10.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 10 martie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65/2013 privind aprobarea constituirii dreptului de servitute asupra unor suprafeţe de terenuri care aparţin domeniului public al Oraşului Vlăhiţa pentru executarea unor lucrări aferente Proiectului de investiţie „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, necesare întreţinerii şi exploatării sistemului de alimentare cu apăModifică HCL nr. 65/2013
11.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 10 martie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55/2012 privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, judeţul HarghitaModifică HCL nr. 55/2012
12.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 10 martie 2014 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2013 şi pentru lunile ianuarie şi februarie 2014
13.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 31 martie 2014 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2014, construite în Oraşul Vlăhiţa
14.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 31 martie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor și acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul Orașului Vlăhița pentru sprijinirea de programe, proiecte și acțiuni de interes local
15.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 31 martie 2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului de investiție „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita
16.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 31 martie 2014 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
17.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa
18.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, referent, clasa III, grad profesional superior, într-o funcţie publică de nivel superior, respectiv în funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa
19.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, referent clasa III, grad profesional superior, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul de achiziţii publice, protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa
20.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 31 martie 2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”
21.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 31 martie 2014 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului tehnologic Gábor Áron din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie şi februarie 2014
22.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 22 din 24 aprilie 2014 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 53 din 31 octombrie 2013 privind aderarea la Asociația Națională a Stațiunilor Turistice din România în vederea dezvoltării și promovării turismului localModifică HCL nr. 53/2013
 23.Hotărârea nr. 23/2014pentru aprobarea procedurii de atribuire şi a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita
 24.Hotărârea nr. 24/2014privind aprobarea documentației tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Realizarea unui parc cu ansamblu statuar, în intavilanul Oraşului Vlăhiţa”
 25.Hotărârea nr. 25/2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 26.Hotărârea nr. 26/2014privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr. 22/2012, respectiv pentru rejudecarea Dosarului nr. 4195/96/2012 în fond și în căile de atac
 27.Hotărârea nr. 27/2014privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2013
 28.Hotărârea nr. 28/2014privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2014
 29.Hotărârea nr. 29/2014privind aprobarea organizării „Festivalul Narciselor” şi a „Zilelor Vlăhiţene” în anul 2014 şi aprobarea cheltuielilor legate de aceste programe
 30.Hotărârea nr. 30/2014privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii gimnaziale Mártonffi János Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2014
 31.Hotărârea nr. 31/2014privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita
 32.Hotărârea nr. 32/2014privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita
 33.Hotărârea nr. 33/2014 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5/2014 privind  stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
 34.Hotărârea nr. 34/2014privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din oraşul Vlăhiţa
 35.Hotărârea nr. 35/2014privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás
 36.Hotărârea nr. 36/2014referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69/2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3, Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora prin proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ”
 37.Hotărârea nr. 37/2014referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70/2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ” din Oraşul Vlăhiţa
 38.Hotărârea nr. 38/2014privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Technologic Gábor Áron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2014
 39.Hotărârea nr. 39/2014referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
 40.Hotărârea nr. 40/2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 41.Hotărârea nr. 41/2014referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14/2013 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a terenului destinat realizării Centrului de colectare selectivă
 42.Hotărârea nr. 42/2014privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice
 43.Hotărârea nr. 43/2014privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014
 44.Hotărârea nr. 44/2014privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014
 45.Hotărârea nr. 45/2014privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2014
 46.Hotărârea nr. 46/2014privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2014
 47.Hotărârea nr. 47/2014privind alocarea sumei de 10.000,00 lei, de la bugetul local pe anul 2014, cultelor religioase din Orașul Vlăhița pentru executarea / continuarea unor lucrări
 48.Hotărârea nr. 48/2014privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire depozit produse finite, Vlăhița, județul Harghita”, având ca beneficiar S.C. Karsai Hargita Plast SRL, potrivit Proiectului nr. 468/2014, elaborat de ARC Studio SRL, Miercurea Ciuc
 49.Hotărârea nr. 49/2014privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru amplasarea unui stâlp electric
 50.Hotărârea nr. 50/2014privind înființarea cabinetelor medicale școlare pentru unitățile de învățământ din Orașul Vlăhița
 51.Hotărârea nr. 51/2014pentru aprobarea deplasării unei delegații a Orașului Vlăhița la Forumul Internaţional „Turism şi Cooperare” în Oraşul Wuxi din Republica Populară Chineză
 52.Hotărârea nr. 52/2014pentru aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 1A POS Mediu pentru continuarea Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” finanţată iniţial din alte sursă
 53.Hotărârea nr. 53/2014cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investiții “Modernizare unui ansamblu de străzi din Orașul Vlăhița, strada Primăverii”
 54.Hotărârea nr. 54/2014privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 55.Hotărârea nr. 55/2014cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investiții “Modernizare strada Primăverii, Orașul Vlăhița, Județul Harghita”
 56.Hotărârea nr. 56/2014privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014 și utilizarea fondului de rezervă bugetară
 57.Hotărârea nr. 57/2014pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizare Strada Primăverii, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”
 58.Hotărârea nr. 58/2014pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita
 59.Hotărârea nr. 59/2014privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”
 60.Hotărârea nr. 60/2014privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2014
 61.Hotărârea nr. 61/2014privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița, începând cu anul 2014, la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”
 62.Hotărârea nr.  62/2014privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Technologic Gábor Áron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile septembrie, octombrie, 2014
 63.Hotărârea nr.  63/2014privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii gimnaziale Mártonffi János, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile iunie, septembrie, octombrie, 2014
 64.Hotărârea nr.  64/2014privind trecerea unei construcții aflate în proprietatea publică a Orașului Vlăhița din domeniul public al Orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia
 65.Hotărârea nr.  65/2014privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare
 66.Hotărârea nr.  66/2014privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița
 67.Hotărârea nr. 67/2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51/2004 privind aprobarea Statutului Oraşului Vlăhiţa
 68.Hotărârea nr. 68/2014privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire casa de locuit-Vlăhița”, beneficiar Szikszai István, potrivit proiectului nr. 1122/2014, elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc
 69.Hotărârea nr. 69/2014privind trecerea unui imobil-construcţie, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia
 70.Hotărârea nr. 70/2014pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita
 71.Hotărârea nr. 71/2014privind împuternicirea Primarului Oraşului Vlăhiţa, a domnului RUS Sándor, în vederea demarării procedurilor necesare constituirii Asociaţiei de Parteneriat Strategic al Unităţilor Administrativ-Teritoriale din Bazinul Carpatin, care va cuprinde Oraşul Vlăhiţa şi unităţi administrativ-teritoriale din Bazinul Carpatin, la care pot adera ulterior şi alte localităţi

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Compartimentul juridic, administraţie publică,

Referent, TANKÓ Ibolya

A 2014-es határozatok bővebb ismertetőjét itt .zip-be csomagolva letölthetik, olvashatják.