EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2019

1.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 3 ianuarie 2019 privind dezmembrarea unui imobil-teren, aflat în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, conform Inventarul domeniului public al oraşului Vlăhiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Vlăhiţa nr. 25/2001 
2.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 3 ianuarie 2019 privind dezmembrarea unui imobil-teren, aflat în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, conform Inventarul domeniului public al oraşului Vlăhiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Vlăhiţa nr. 25/2001 
3.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
4.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Vlăhiţa, în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület 
5.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 31 ianuarie 2019 referitor la organizarea evenimentelui Festivalul Concurs ”D’ale porcului” în Orașul Vlăhița 
6.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 
7.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Vlăhița pentru perioada 2019 – 2023 
8.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului asistență, autoritate tutelară și Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale 
9.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
10.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 28 februarie 2019 referitor la organizarea evenimentului 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa 
11.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 28 februarie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
12.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2019, construite în Oraşul Vlăhiţa 
13.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al unității administrativ teritoriale al Orașului Vlăhița 
14.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 28 februarie 2019 privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor situate la Unitatea Administrativ Teritoriale al Orașului Vlăhița 
15.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 28 martie 2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa 
16.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 28 martie 2019 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa începând cu anul 2019 la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România 
17.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 28 martie 2019 pentru actualizarea principalelor indicatori tehnico-economici ai proiectului ”Construire Grădiniță cu program prelungi cu 6 grupe de copii în oraș Vlăhița, județul Harghita” , aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire Grădiniță cu program prelungi cu 6 grupe de copii în oraș Vlăhița, județul Harghita”și cofinanțarea acestuia 
18.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 28 martie 2019 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 
19.Hotărârea nr. 19/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
20.Hotărârea nr. 20/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2018 
21.Hotărârea nr.21/2019 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 
22.Hotărârea nr. 22/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2019 
23.Hotărârea nr. 23/2019 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local 
24.Hotărârea nr. 24/2019 referitor la organizarea evenimentului cultural „Aniversarea a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Orășenești” 
25.Hotărârea nr. 25 /2019 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 44-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa 
26.Hotărârea nr. 26/2019 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor” 
27.Hotărâre nr. 27/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Vlahita in Adunarea Generala al asociaților de Dezvoltare Intercomunitara Hargita Víz Egyesület 
28.Hotarare nr. 28/2019 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 4 din 31 ianuarie 2019 , si acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Vlahita in Adunarea Generala al asociaților de Dezvoltare Intercomunitara Hargita Víz Egyesület 
29.Hotărârea nr. 29/2019 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 574/268/2019 – plângere contravenţională PV nr. 4 din 06-02-2019 
30.Hotărârea nr. 30/2019pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „având obiectul „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Eroilor, str. Cerbului, str. Budai Nagy, str. Progresului, str. Toamnei în orașul Vlăhița, județul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 33 din04 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Eroilor, str. Cerbului, str. Budai Nagy, str. Progresului, str. Toamnei în orașul Vlăhița, județul Harghita” şi cofinanţarea acestuia 
31.Hotărârea nr. 31/2019 pentru actualizarea indicatorilor economici , respectiv al manoperei la restul de lucrări rămas de executat pe anul 2019 la investiția „Modernizarea strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16”,din orașul Vlăhița, județul Harghita 
32.Hotărârea nr. 32/2019 pentru actualizarea indicatorilor economici , respectiv al manoperei la restul de lucrări rămas de executat pe anul 2019 la investiția „Modernizarea strada Sportului pe lângă Școala Mártonffi János”,din orașul Vlăhița, județul Harghita 
33.Hotărârea nr. 33/2019 referitor la actualizarea pentru anul 2019 a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Reabilitare și modernizare sediu primărie în orașul Vlăhița, județul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit in faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 13 martie 2017 și cofinanțarea acestuia 
34.Hotărârea nr. 34/2019 referitor la actualizarea pentru anul 2019 a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Reabilitarea secția Pediatrie oraș Vlăhița , județul Harghita , strada Spitalului nr. 53”, aprobate conform devizului general întocmit după licitație lucrări prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 26 iulie 2018 și cofinanțarea acestuia 
35.Hotărârea nr. 35/2019 referitor la actualizarea pentru anul 2019 a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Modernizarea unui ansamblu de străzi în orașul Vlăhița, județul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit după licitație lucrări prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 47 din 26 iulie 2018 și cofinanțarea acestuia 
36.Hotărârea nr.36/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 
37.Hotărârea nr. 37/2019 privind instrumentarea proiectului „Înființarea infrastructurii de agrement SZIF în Vlăhița” 
38.Hotărârea nr. 38/2019 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița 
39.Hotărârea nr. 39/2019 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita 
40.Hotărârea nr. 40/2019 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita 
41.Hotărârea nr 41/2019 privind aprobarea corectării erorii materiale din art. 1 alin. (2) al HCL nr. 25/2019 privind organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 44-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa 
42.Hotărârea nr. 42/2019 privind aprobarea corectării erorii materiale din art. 1 alin. (2) al HCL nr. 26/2019 privind organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor” 
43.Hotărârea nr. 43/2019 privind preluarea și includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a investiției „Realizarea canalizării menajera in zona Nagyfalu și extinderea stației de epurare în zona Délő” finanțat prin Ordonanța 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, cu modificările și completările ulterioare , privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 
44.Hotărârea nr. 44/2019 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67/2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 
45.Hotărârea nr. 45/2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 
46.Hotărârea nr. 46 /2019 pentru aprobarea Regulament privind execuţia lucrărilor de spargere şi refacere a săpăturilor pe domeniul public şi/sau privat al oraşului Vlăhiţa şi stabilirea unor taxe speciale pentru executarea unor lucrări de gospodărie comunale 
47.Hotărârea nr. 47/2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI ”Sistemului integrat de management al deșeurilor” Harghita” 
48.Hotărârea nr. 48/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 31 din 18.04.2019 pentru actualizarea indicatorilor economici , respectiv al manoperei la restul de lucrări rămas de executat pe anul 2019 la investiția„Modernizarea strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16”,din orașul Vlăhița, județul Harghita 
49.Hotărârea nr. 49/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 
50.Hotărârea nr. 50/2019 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2019 
51.Hotărârea nr. 51/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2019 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 
52.Hotărârea nr. 52/2019 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 230 din 01.02.2005 
53.Hotărârea nr. 53/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale 
54.Hotărârea nr. 54/2019 privind aprobarea retragerii Oraşului Vlăhiţa din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete 
55.Hotărârea nr. 55/2019 modificarea Hotărârii nr. 73/2005, privind criteriile de bază ce stau la repartizarea şi la prelungirea contractului de închiriere a locuinţelor sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9 
56.Hotărârea nr. 56/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2019Conf. Cod Administrativ
57.Hotărârea nr. 57/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 43 din 30.05.2019 privind preluarea și includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a investiției „Realizarea canalizării menajera in zona Nagyfalu și extinderea stației de epurare în zona Délő” finanțat prin Ordonanța 7/2006 cu modificările și completările ulterioare , cu preluarea in domeniul public și privat al Orașului Vlăhița privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001Conf. Cod Administrativ
58.Hotărârea nr. 58/2019 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Oraşului VlăhiţaConf. Cod Administrativ
59.Hotărârea nr. 59/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
60.Hotărârea nr. 60/2019 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
61.Hotărârea nr. 61/2019 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
62.Hotărârea nr. 62/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
63.Hotărârea nr.63/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 
64.Hotărârea nr. 64/2019 referitor la organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa 
65.Hotărârea nr. 65/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea oraşului Vlăhiţa 
66.Hotărârea nr. 66/ 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 
67.Hotărârea nr. 67/2019 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 
68.Hotărârea nr. 68/2019 pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Vlăhița și al localităților componente: Băile Homorod și Minele Lueta 
69.Hotărârea nr. 69 /2019 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie 
70.Hotărârea nr. 70 / 2019 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice, în scopul „Alimentarea cu energie electrică a S.C. Benluma S.R.L. Băile Homorod, Homorod Băi, nr. 39/A” 
71.Hotărârea nr. 71/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2019 
72.Hotărârea nr. 72/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Orașului Vlăhița 
73.Hotărâre nr. 73/2019 privind mandatarea reprezentantului legal al Orașului Vlahita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület 
74.Hotărâre nr. 74/2019 privind mandatarea reprezentantului legal al Orașului Vlahita în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület pentru aprobarea modificării componenței Consiliului Director 
75.Hotărârea nr. 75/2019 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 574/268/2019 – plângere contravenţională PV nr. 4 din 06-02-2019- apel 
76.Hotărârea nr. 76/2019 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
77.Hotărârea nr. 77 /2019 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Orașului Vlăhița 
78.Hotărârea nr. 78/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire casa de vacanţă, împrejmuire şi utilităţi” beneficiar Tamás András, potrivit proiectului nr. 1323/2017 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc 
79.Hotărârea nr. 79/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea actualizării proiectului Construire grădinița cu program prelungit cu 6 grupe de copii în orașul Vlăhița , județul Harghita” 
80.Hotărârea nr. 80/2019 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea clarificării dreptului de proprietate 
81.Hotărârea nr.81/2019 privind alegerea președintelui de şedinţă 
82.Hotărârea nr. 82/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire casă de vacanţă, împrejmuiri şi utilităţi” beneficiar Lakatos László, Péter Emese, potrivit proiectului nr. 1440/2018 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc 
83.Hotărârea nr. 83/2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din orașul Vlăhița 
84.Hotărârea nr. 84/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2018 înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Orașului Vlăhița și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Orașului Vlăhița 
85.Hotărârea nr. 85/2019 privind aprobarea documentaţiei pentru delegare a gestiunii serviciului de deratizare. dezinsecție și dezinfecţie 
86.Hotărârea nr. 86/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, oraș Vlăhița 
87.Hotărârea nr. 87/2019 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa 
88.Hotărârea nr. 88/2019 privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa aferent trimestrului IV. al anului 2019 
89.Hotărârea nr. 89/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 
90.Hotărârea nr.90/2019 privind trecerea din domeniul public al Orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri – mijloace fixe date în administrare către S.C. Harviz S.A., în vederea scoaterii din funcţiune și casării acestora 
91.Hotărârea nr.91/2019 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii 
92.Hotărârea nr.92/2019 privind modificarea destinaţiei locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9 apartament 5, în locuinţă de necesitate 
93.Hotărârea nr.93/2019 privind modificarea destinaţiei locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9 apartament 4, în locuinţă de serviciu 
94.Hotărârea nr.94/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 55/2019, privind criteriile de bază ce stau la repartizarea şi la prelungirea contractului de închiriere a locuinţelor sociale, locuinţelor de serviciu şi de necesitate din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9 
95.Hotărârea nr.95/2019 privind înaintarea unei cereri Comunei Căpîlniţa, de trecere a unor terenuri aflate în proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa 
96.Hotărârea nr.96/2019 privind aprobarea unificării a două terenului intravilan, situate în oraşul Vlăhiţa, localitatea componentă Băile Homorod, nr. 25, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, aflat în administrarea Județului Harghita, înscrise în CF nr. 52137 – Vlăhiţa sub nr. cadastral 52137 şi CF nr. 52138 – Vlăhiţa sub nr. cadastral 52138, într-un singur corp funciar 
97.Hotărârea nr.97/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 a fost adoptată cu votul pentru a 15 consilieri locali din cei 15 consilieri locali prezenți la ședință din totalul de 15 consilieri locali în funcție 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

MÁRTON Ferenc, AMBRUS Ildikó, ÜLKEI Jolán Erika

Compartimentul juridic, administraţie publică,

Referent, TANKÓ Ibolya