EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2018

1.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 31 ianuarie 2018 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, prin transformarea unui post de natura funcţiilor contractuale vacante de execuţie, referent II, în postul de natura funcţiilor contractuale de nivel superior, respectiv în funcţie contractuală de inspector de specialitate, gradul II la Compartimentul de achiziţii publice, protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 
2.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare Casa de cultură „Bartók Béla”, în Orașul Vlăhița, Județul Harghita” 
3.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 
4.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea rezilierii Contractului de concesiune nr. 1135/31.05.2004 încheiat între Oraşul Vlăhiţa, pe de o parte şi S.C. ANGYOS S.R.L. şi asociaţii: S.C.LEMACOMPROD S.R.L., S.C.VELENCE S.R.L. şi FOLDGEP EPITOIPARI SZOLGALTATO KFT, pe de altă parte 
5.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 15 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 
6.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021 
7.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 15 februarie 2018 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
8.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 28 februarie 2018 privind aprobarea Listei de prioritate ale soliormcitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere pe anul 2018 
9.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 28 februarie 2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpuri a sistemului cu Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa 
10.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 28 februarie 2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpuri a sistemului cu Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Şcolii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa 
11.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 28 februarie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal potrivit proiectului nr. 1348/2017 elaborat de S.c. Arhitectura S.r.l., Miercurea-Ciuc 
12.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 28 februarie 2018 privind darea în administrarea Liceului tehnologic „Gábor Áron”, Vlăhiţa, a unui imobil construcţie şi teren aferent aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa 
13.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 28 februarie 2018 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2/2018 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare Casa de cultură „Bartók Béla”, în Orașul Vlăhița, Județul Harghita” 
14.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 28 februarie 2018 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de cultură „Bartók Béla”, în Orașul Vlăhița, Județul Harghita” 
15.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 29 martie 2018 privind alegerea președintelui de ședință 
16.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 29 martie 2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru anul 2018 
17.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17 din 29 martie 2018 privind aprobarea cotizației Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Orașelor din România pentru anul 2018 
18.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 29 martie 2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132Revocat prin HCL nr. 45/2018
19.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 29 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local 
20.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Contractului de colaborare pentru elaborarea amenajamentului pastoral al Orașului Vlăhița, județul Harghita 
21.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1146/96/2016 – cerere de lămurire 
22.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 22 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2017 
23.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 23 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2018 
24.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 24 din 26 aprilie 2018 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
25.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25 din 26 aprilie 2018 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
26.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică din județul Harghita 
27.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului / tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita 
28.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 
29.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 26 aprilie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediția a 43.-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa 
30.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 26 aprilie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor” 
31.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 31 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea de extindere a activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Vlăhiţa 
32.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 4 mai 2018 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
33.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 4 mai 2018 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 81 din 31 august 2017 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
34.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 23 mai 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 
35.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 23 mai 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua copilului” 
36.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 23 mai 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Fanfarelor în Oraşul Vlăhiţa 
37.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 23 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Salvamont şi al numărului salvatorilor montani voluntari ai al acestui serviciu 
38.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 20 iunie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
39.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 20 iunie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 163/43/2018 – cerere de lămurire dispozitiv – recurs 
40.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 40 din 20 iunie 2018 privind acordarea unui mandat special al reprezentantului Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület 
41.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 41 din 20 iunie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural „Zilele Oraşului” în anul 2018 
42.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 27 iulie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul II. al anului 2018 
43.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 27 iulie 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 
44.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 27 iulie 2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Sala de Sport în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” 
45.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 27 iulie 2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 29 martie 2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132Revocă HCL 18/2018
46.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 27 iulie 2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132 
47.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 27 iulie 2018 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea unui ansamblu de străzi în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizarea unui ansamblu de străzi în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
48.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 27 iulie 2018 pentru actualizarea principalilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare secţie pediatrie”, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare secţie pediatrie”, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita şi cofinanţarea acestuia 
49.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 30 august 2018 referitor la organizarea evenimentelor „Ziua Pompierilor, Ziua Recoltei şi a Gospodarilor, Sărbătorirea aniversării fanfarei Ecoul Harghitei” 
50.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 50 din 30 august 2018 privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita din România şi Oraşul Sándorfalva, Districtul Szeged, judeţul Csongrád din Ungaria 
51.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 30 august 2018 privind desfiinţarea serviciului public de alimentare cu energie termică 
52.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 52 din 30 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Modernizare şi asfaltare străzi urbane, în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” şi cofinanţarea acestuia 
53.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 17 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
54.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 17 septembrie 2018 privind intenţia preluării în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din domeniul public al Judeţului Harghita al imobilului Vila nr. 23 din localitatea Băile-Homorod şi a construcţiilor anexe aferente 
55.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 17 septembrie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren aflat în proprietatea lui Svella Károly 
56.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 17 septembrie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren aflat în proprietatea lui Sebestyen Otto 
57.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 27 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 
58.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” 
59.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 27 septembrie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural de Comemorarea Zilei de 6 octombrie 
60.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Gábor Áron” în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” şi cofinanţarea acestuia 
61.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire grădiniţă cu program prelungit cu 6 grupe de copii în oraş Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
62.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr. 40/2017 
63.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III al anului 2018 
64.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 și rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 
65.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 31 octombrie 2018 privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Orașului Vlăhița și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Orașului Vlăhița 
66.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare sediul Primăriei din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
67.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 14 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 
68.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 14 noiembrie 2018 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în Orașul Vlăhița 
69.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 7 decembrie 2018 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii 
70.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 7 decembrie 2018 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV. al anului 2018 
71.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 7 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2018 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017 
72.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale 
73.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 7 decembrie 2018 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe din patrimoniul orașului Vlăhița 
74.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru recuperarea cheltuielilor de judecată de la Bernad Attila Întreprindere Individuală în dosarul nr. 1146/96/2016 
75.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 75 din 7 decembrie 2018 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Orașului Vlăhița 
76.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 76 din 7 decembrie 2018 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Orașului Vlăhița 
77.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 77 din 7 decembrie 2018 privind modificarea Anexelor 1, 2 şi 3, ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54/2018 
78.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 78 din 7 decembrie 2018 privind trecerea unui imobil-construcţie, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea desfiinţării acesteia 
79.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 79 din 19 decembrie 2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate mixt (SF mixt), pentru Proiectul „Investiții în extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din orașul Vlăhița” 
80.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 80 din 19 decembrie 2018 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Vlăhița până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 
81.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 81 din 19 decembrie 2018 privind privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al localității componente Băile Homorod până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023 
82.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 82 din 19 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 
83.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 83 din 19 decembrie 2018 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, inspector, clasa I, grad profesional asistent, într-o funcţie publică de nivel superior, respectiv în funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziții publice, protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Compartimentul juridic, administraţie publică,

Referent, TANKÓ Ibolya