EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2024

001Hotărârea nr. 1/2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
002Hotărârea nr. 2/2024 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa 
003Hotărârea nr. 3/2024 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa 
004Hotărârea nr. 4/2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
005Hotărârea nr. 5/2024 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune 
006Hotărârea nr. 6/2024 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii 
007Hotărârea nr. 7/2024 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 2024 
008Hotărârea nr. 8/2024 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Demolare coș de fum la liceul tehnologic „Gábor Áron” corp C9 în orașul Vlăhița, județul Harghita” 
009Hotărârea nr. 9/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
010Hotărârea nr. 10/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
011Hotărârea nr. 11/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în apel privind Dosarul nr. 34/268/2023 
012Hotărârea nr. 12/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Dosarul nr. 135/268/2019** 
013Hotărârea nr. 13/2024 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023 
014Hotărârea nr. 14/2024 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2024 
015Hotărârea nr. 15/2024 privind aprobarea cererii de finanțare și a indicatorii tehnico-economici privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, în cadrul Programului multianual 2024-2027 
016Hotărârea nr. 16/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corectați ai obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din str. Republicii nr. 15, din oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” (faza DALI) 
017Hotărârea nr. 17/2024 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023 
018Hotărârea nr. 18/2024 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2024, construite în Oraşul Vlăhiţa 
019Hotărârea nr. 19/2024 privind aprobarea parametrilor tehnici a terenului proprietate publică al Orașului Vlăhița, având categoria de folosință fâneață, în vederea intabulării, situat în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita 
020Hotărârea nr. 20/2024 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Vlăhița 
021Hotărârea nr. 21/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
022Hotărârea nr. 22/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
023Hotărârea nr. 23/2024 referitor la organizarea evenimentului 15 martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa 
024Hotărârea nr. 24/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către CLUBUL SPORTIV METALUL VLĂHIȚA pentru anul 2024 
025Hotărârea nr. 25/2024 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2024 
026Hotărârea nr. 26/2024 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita 
027Hotărârea nr. 27/2024 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita 
028Hotărârea nr. 28/2024 privind aprobarea procedurii acordării unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Vlăhița pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România 
029Hotărârea nr. 29/2024 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Cota de dezvoltare la activitatea de apă și canalizare al Orașului Vlăhița pentru anul 2024 
030Hotărârea nr. 30/2024 referitor la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Construire zid de sprijin cu gard și montare tribună fără utilități în cadrul investiției „Construire teren de fotbal” 
031Hotărârea nr. 31/2024 privind închirierea unui spaţiu situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24/A, cu destinația de cabinete medicale 
032Hotărârea nr. 32/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ FUNDAȚIA FILARMONICA DE COPII , pentru anul 2024 
033Hotărârea nr. 33/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA GOLD BAND EGYESÜLET pentru anul 2024 
034Hotărârea nr. 34/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA MUZICIENILOR AMATORI DIN VLĂHIȚA, pentru anul 2024 
035Hotărârea nr. 35/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren,  precum și taxa pentru mijloace de transport datorat de către FUNDAȚIA SZENT GELLÉRT ALAPÍTVÁNY, VLĂHIȚA pentru anul 2024 
036Hotărârea nr. 36/2024 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL 
037Hotărârea nr. 37/2024 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii 
038Hotărârea nr. 38/2024 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2024 
039Hotărârea nr. 39/2024 privind modificarea prin corectare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 140/2023 privind  rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2023 
040Hotărârea nr. 40/2024 privind modificarea prin corectare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 132/2023 privind  aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2023 
041Hotărârea nr. 41/2024 privind includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Vlăhița a unor mijloacelor fixe în urma unor lucrărilor executate pentru extinderea rețelei de apă și canalizare 
042Hotărârea nr. 42/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe mijloc de transport datorat de către MARTON GABOR pentru anul 2024. 
043Hotărârea nr. 43/2024 privind constituirea comisiei de primire a bunurilor de retur, care au făcut obiectul  Contractului de concesiune nr. 1135 din 31 mai 2004, imobile componente ale Ştrandului Termal Vlăhiţa 
044Hotărârea nr. 44/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare Dosarul nr. 664/1/2024 
045Hotărârea nr. 45/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea derulării și urmăririi procedurii de îndeplinire a Sentinței Civile nr. 169 din 26.03.2024, pronunțată de către Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul nr. 135/268/2019** 
046Hotărârea nr. 46/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Dosarul nr. 135/268/2019**/a1 
047Hotărârea nr. 47/2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
048Hotărârea nr. 48/2024 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 48-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa 
049Hotărârea nr. 49/2024 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2025 
050Hotărârea nr. 50/2024 Privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita – etapa II” propus pentru finanțare prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021  – 2027 
051Hotărârea nr. 51/2024 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în Orașul Vlăhița, Aleea Teilor nr.5, bl. T5 ap.1 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – D.G.R.F.P Brașov, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, județul Harghita 
052Hotărârea nr. 52/2024 privind aprobarea trecerii în proprietatea Orașului Vlăhița a unor cote părți din imobilele situate în intravilanul localității 
053Hotărârea nr. 53/2024 privind prelungirea contractului de comodat  pe o perioadă de 10 ani a spațiului în suprafața de 25,23 mp situat în orașul Vlăhița, str. Republicii, nr. 15 identificat prin CF 50706 în favoarea Asociației Caritas Albă Iulia – Asistență Medicală și Socială 
054Hotărârea nr. 54/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere sistem de supraveghere, amplasare bănci inteligente și iluminări inteligente a trecerilor de pietoni” din orașul Vlăhița, județul Harghita (faza SF) 
055Hotărârea nr. 55/2024 referitor la organizarea evenimentului cultural al Proiecției de film în aer liber în Oraşul Vlăhiţa 
056Hotărârea nr. 56/2024 referitor la organizarea evenimentului sportiv ”Turneu de fotbal în Orașul Vlăhița” 
057Hotărârea nr. 57/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea inițierii, derulării și urmăririi procedurii de executare a Sentinței Civile nr. 306 din 17.03.2022, pronunțată de către Tribunalul Harghita în dosarul nr. 135/268/2019*Abrogă HCL 45/2024
058Hotărârea nr. 58/2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2024
059Hotărârea nr. 59/2024 privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Orașul Vlăhița, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier
060Hotărârea nr. 60/2024 privind aprobarea actualizării Planului de Mobilitate Urbană
061Hotărârea nr. 61/2024 privind aprobarea Regulamentului procedurii de acordare a facilităților la plata taxei de autorizație de construire pentru construirea unei locuințe unifamiliale în conformitate cu prevederile art. 7. alin (f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor cu modificările și completările ulterioare
062Hotărârea nr. 62/2024 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița
063Hotărârea nr. 63/2024, privind aprobarea actualizării pe anul 2024 a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizarea, extindere și dotare Casa de Cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita”(faza SF)
064Hotărârea nr. 64/2024 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” (faza PT)
065Hotărârea nr. 65/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă în vederea întocmirii a notificărilor și a comunicărilor necesare clarificării și rezolvării neconcordanțelor referitoare la situația juridică a ștrandului termal
066Hotărârea nr. 66/2024 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2024
067Hotărârea nr. 67/2024 privind aprobarea vânzării unei locuințe destinate închirierii, pentru tineri și familii tineri, construite în Orașul Vlăhița, județul Harghita prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
068Hotărârea nr. 68/2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița
069Hotărârea nr. 69/2024 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 145 din 27 decembrie 2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa
070Hotărârea nr. 70/2024 privind aprobarea documentației tehnice de delegare a serviciului public de salubrizare: servicii de transfer și transport deșeuri de la UAT Orașul Vlăhița, Județul Harghita la CMID Remetea (Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, modelul de Contract de delegare a serviciului public de salubrizare)
071Hotărârea nr. 71/2024 privind aprobarea repartizării locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9
072Hotărârea nr. 72/2024 privind aprobarea scutirii la plata taxei de autorizație de construire a domnului Sándor Csaba în conformitate cu prevederile art. 7. alin (f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor cu modificările și completările ulterioare

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

ÜLKEI Jolán Erika

Compartimentul juridic, administraţie publică,

Referent, Bató Mária-Magdolna